Proinstall Stockholm AB

Kvalitet & Miljö

KVALITET

ProInstall Stockholm AB skall integrera kvalitetsarbete i all operativ verksamhet och skapa största möjliga kundvärde till lägsta möjliga kostnad. Kalkylering, tidsplanering, ritningar och projektstyrning hanteras med modern informationsteknologi, vilket bidrar till ordning och reda i processen och ger en tydlig överblick av projekten. Lägger vi till ett gott samarbete med pålitliga leverantörer, blir vi en leveranssäker samarbetspartner.

Vi skall med följande kvalitetsinriktning uppfattas som branschens ledande och mest kompetenta affärspartner:
– Hög tillgänglighet avseende sortiment och personal.
– Korrekt, snabb och lättillgänglig information.
– Effektiv logistik med hög precision.
– Goda och professionella relationer med vår omgivning.
– Relevanta mätningar och tydliga kvalitetsmål.
– Systematiskt förbättringsarbete för ökad kundtillfreds ställe.


MILJÖ

Vårt miljöarbete omfattar samtliga verksamhetsområden inom företaget. Under hela projekttiden beaktar vi miljöeffekterna: vid projektering, materialval, transporter, avfallshantering samt drift och underhåll. Varje projekt är unikt och har därför sin egen lösning på hur material ska hanteras.

Vi skall medverka till varaktigt hållbar utveckling genom följande inriktning:
– Vid val av leverantörer, varor och tjänster alltid ställa relevanta miljökrav.
– Följa eller överträffa miljökrav i lagar, bestämmelser och från kunder.
– Öka samtliga medarbetares miljöengagemang.
– Minimera vår egen förbrukning av energi och material samt vår negativa
påverkan på miljön vid hantering av restprodukter.
– Samverka i miljöfrågor med kunder, leverantörer och andra intressenter.


ARBETSMILJÖ

Arbetsmiljön skall :
– Präglas av gott ledarskap och god kompetens i alla befattningar.
– Inbegripa efterlevnad av aktuella bestämmelser, rutiner och beslut.
– Minimera risker för skador och ohälsa.
– Innehålla respekt och tillit för varandra.
– Stimulera till ständiga förbättringar.
– Ge möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling.
– Innebära personligt ansvarstagande för hälsa och miljö i det dagliga arbetet.